اکتیرامر (گلاتیرامر استات)

Actiramer (Glatiramer acetate)

ACTIRAMER
اکتوفرون (اینترفرون بتا-1 ب)

Actoferon (Interferon beta-1b)

ACTOFERON
اکتووکس (اینترفرون بتا-1 آ)

Actovex (Interferon beta-1a)

ACTOVEX
merck-rebif

rebif

rebif